Algemene Voorwaarden van Autoreclame ABC

Autoreclameabc.nl is een onderdeel van Reclame ABC. 
De algemene voorwaarden van Reclame ABC zijn bij Autoreclameabc.nl dan ook van toepassing.
Reclame ABC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27263346.

1. Definities
Met het woord “klant” bedoelen wij de afnemer van producten en/of diensten van Reclame ABC. 
Met het woord “schriftelijk” bedoelen wij de communicatie via brief, e-mail en internet.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant
Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen klant en Reclame ABC. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing en niet de algemene voorwaarden van de klant.

Belangrijk!
Veel van onze producten is maatwerk. Daarom is het herroepingrecht niet van toepassing.

3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
De klant plaatst een bestelling via de webshop, e-mail of per post. 
Pas na de opdrachtbevestiging van Reclame ABC is de overeenkomst definitief.

4. Annulering
De klant kan schriftelijk een verzoek doen een gesloten overeenkomst te annuleren.
Pas nadat Reclame ABC het annuleringsbericht heeft bevestigd (dus dat Reclame ABC hiermee akkoord gaat) is de annulering definitief. Dit heeft te maken met de status van de bestelling. Mocht iets inmiddels in productie zijn, dan is annulering niet meer mogelijk.
Mocht Reclame ABC nog geen handeling voor de overeenkomst hebben verricht, dan berekent Reclame ABC voor de annulering geen kosten. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt de klant door Reclame ABC schriftelijk op de hoogte gebracht.

5. Opmaak en specificaties/verantwoordelijkheden producten en diensten.

5.1 Nadat de bestelling online is geplaatst, is het mogelijk bestanden te uploaden.
Ook is het mogelijk de bestanden te mailen naar HYPERLINK mailto:info@reclameabc.nl” info@reclameabc.nl of via recalmeabc.wetransfer.com. Alle bestanden, ook die drukklaar zijn aangeleverd, 
worden gratis door Reclame ABC gecontroleerd. Indien mogelijk worden de bestanden aangepast conform onze aanleveringspecificaties. Reclame ABC is alleen niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor fouten/afwijkingen en/of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van bestanden. Dit is voor risico van de klant.

5.2 Reclame ABC controleert gratis de aangeleverde bestanden. 
Indien de aangeleverde bestanden niet door ons te verwerken zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

5.3 De klant dient rekening te houden dat kleuren op het beeldscherm of de weergave via een eigen print in zekere mate zullen afwijken van het eindproduct. De klant heeft bij dit soort afwijkingen geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook geringe afwijkingen in formaat (maximaal 5%) en kwaliteit van het papier/sticker zijn toegestaan.

6. Prijs en betaling

6.1 De prijs en de betalingswijze in de gesloten overeenkomst zijn van toepassing. 
De prijs is exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 
De genoemde prijs is exclusief aflevering op één adres in Nederland.

Post & Bezoekardres:
Reclame ABC
Oude Middenweg 231 P-Q
2491 AG Den Haag

Contact:
T: 070 301 02 18
F: 070 320 84 56

Mail: info@reclameabc.nl
Websites: www.reclameabc.nl

Overzicht van de verzendkosten die van toepassing zijn bij Reclame ABC.

  < 1 m2 €10,-
1 – 5 m2 €10,-
5 – 10 m2 €15,-
10 – 15 m2 €20,-
15 – 20 m2 €25,-
20 – 25 m2 €30,-
25 – 30 m2 €35,-
30+ m2 €40,-

6.2 Bij vooruitbetaling wordt de opdracht pas in behandeling genomen als het volledige bedrag door Reclame ABC is ontvangen. Vanaf dat moment gaat ook pas de levertermijn in. In sommige gevallen is betalen op rekening mogelijk. Hiervoor dient u eerst contact met Reclame ABC op te nemen. Betalingstermijn voor betalen op rekening is 8 dagen na factuurdatum.

6.3 Kosten voor girale betalingen is voor rekening van de klant.

6.4 Bij het overschrijden van de betalingstermijn, is de klant automatisch in gebreke. Reclame ABC heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente en vergoeding van de incassokosten. De incassokosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, maar Reclame ABC heeft aanspraak op een vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

7. Levering en risico vervoer

7.1.De levering binnen Nederland vindt plaats binnen kantooruren (9.00 uur – 17.00 uur), tenzij anders is overeengekomen.

7.2. Bij verlies en/of schade dient de klant binnen 1 week contact op te nemen met Reclame ABC.

7.3 De levertijd is altijd op basis van werkdagen en gaat in wanneer Reclame ABC de bestelling inclusief bruikbare bestanden heeft ontvangen. Is dit op een werkdag voor 9.00 uur, dan telt die dag mee in de levertermijn. Na 9.00 uur betekent dat de volgende werkdag telt als eerste dag van de levertermijn. De levertermijn is een indicatie en is dus geen zogenaamde “fatale termijn” die leidt tot aansprakelijkheid van Reclame ABC bij overschrijding. Tenzij Reclame ABC een levertijd schriftelijk heeft gegarandeerd. Overschrijden van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

8. Verplichtingen Reclame ABC

8.1 Reclame ABC zal het bestelde product(en) en/of dienst(en) leveren conform de voorwaarden uit de opdrachtbevestiging. Uitgezonderd hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald, zoals bijvoorbeeld de afwijkingen.

8.2. De klant heeft de gelegenheid binnen acht dagen na levering na te gaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval opmaak, aantal, kleurstelling en andere waarneembare aspecten. Reclamaties kunnen binnen 14 dagen worden doorgegeven.

8.3. Reclamaties die buiten de termijn worden doorgegeven, zullen niet door Reclame ABC in behandeling worden genomen.

8.4 Bij honorering van de reclamatie, heeft Reclame ABC de verplichting maar ook het recht, met herstel van de tekortkoming, het geleverde product opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. De klant kan de overeenkomst niet beëindigen of ontbinden. Reclame ABC kan er ook voor kiezen om, in overleg met de klant, een korting te geven op het geleverde product.

9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Bij tekortkoming geldt het bepaalde in 8.4, maar de klant heeft geen aanspraak op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen aanspraken jegens Reclame ABC.

9.2 Reclame ABC is niet aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade. Zowel niet van de klant als van derden. Hieronder wordt verstaan: verlies van goodwill, reputatieschade, omzet/winstderving. Alle aansprakelijkheid beperkt zich tot het factuurbedrag inclusief btw van de betreffende opdracht.

9.3. De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing bij grove schuld of opzet door Reclame ABC, maar niet door grove schuld of opzet door personeel of leveranciers van Reclame ABC.

10. Eigendomsbehoud
Reclame ABC blijft eigenaar van de geleverde producten en/of diensten totdat alle verplichtingen jegens Reclame ABC door de klant zijn voldaan.

11. Inbreuk op rechten van derden
De klant verklaart bij het uploaden/mailen van bestanden, dat deze vrij zijn van intellectuele eigendommen van derden en dus geen inbreuk maakt op rechten van derden. In het bijzonder auteursrecht van derden. De klant vergoedt Reclame ABC alle schade en nadeel die Reclame ABC lijdt indien en doordat het door Reclame ABC geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Reclame ABC tegen aanspraken van derden op dit punt.

12. Overmacht
Reclame ABC is niet aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen die voortkomen uit overmacht. Hieronder wordt verstaan: oorlog, vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, onderbrekingen van transportmogelijkheden, oorlog en storingen in het bedrijf. Dit geldt ook voor hulppersonen en toeleveranciers van Reclame ABC.

13. Toepasselijk recht en geschillen
Het Nederlandse recht is op de overeenkomst van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag die bij uitsluiting bevoegd is.